skip to Main Content
(+45) 70 70 77 21 Kronprinsessegade 26, 2. sal, 1306 København K
Kronprinsessegade 26, 2. sal

Diverse oplysninger

 

Brammer Advokater er et kontorfællesskab mellem selvstændige advokater.

Vore advokater er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

Kontorets kontaktoplysninger er:
Brammer Advokater
Kronprinsessegade 26, 2. sal
1306 København K
dw@brammer-advokater.dk
Tlf. 70 70 77 21

Nærmere oplysninger om den enkelte advokat og dennes kontaktoplysninger fremgår under advokatens profil.

De advokatetiske regler
Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om a) tavshedspligt, som pålægger advokater og deres medarbejdere fortrolighed i forhold til oplysninger modtaget gennem deres arbejde og b) interessekonflikter, der er situationer, hvor advokaten ikke kan rådgive en klient uden at komme i konflikt med andre interesser. Der kan findes yderligere oplysninger om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

Forbud mod insiderhandel
Alle medarbejdere hos os er pålagt regler, som opfylder de krav, der stilles i lov om værdipapirhandel om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Forbyggende foranstaltninger mod hvidvask
Vi er desuden underlagt lov om forbyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og cpr-nr. eller cvr-nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter os desuden til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan vi også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Offentlig og forsikringsdækket retshjælp
Når vi påtager os en opgave for en klient, undersøger vi i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten. Til brug for undersøgelsen er klienten forpligtet til at fremsende kopi af forsikringspolice og årsopgørelse – både for dig selv og din evt. ægtefælle/samlever.

Selvrisikoen for retshjælpsforsikring udgør typisk 10 %, dog minimum 2.500 kr. Selvrisikoen betales ikke, såfremt klienten opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. De præcise betingelser for netop din forsikring kan du få hos dit forsikringsselskab.

Ansvar, forsikring og fortrolighed
Alle medarbejdere hos Brammer Advokater er underlagt tavshedspligt, og vi følger de advokatetiske regler, der er fastlagt af Advokatsamfundet.

Vi er i øvrigt ansvarlige efter dansk rets almindelige regler og har tegnet lovpligtig advokatansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

For nærmere oplysninger herom henvises til den enkelte advokats profil.

I overensstemmelse med god advokatskik har vi endvidere etableret interne retningslinjer for at undgå interessekonflikter.

Oplysning om mulighed for klagesagsbehandling
Som erhvervsdrivende skal vi i henhold til forbrugerklagelovens § 4, stk. 1 gøre dig opmærksom på, at du har mulighed for at indbringe en tvist mellem dig og os for Advokatnævnet. Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd og salærer. Advokatnævnets kontaktoplysninger er følgende:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet

Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister om vores rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.