skip to Main Content
(+45) 70 70 77 21 Vesterbrogade 11A, 1. sal, 1620 København V
Kronprinsessegade 26, 2. sal

Diverse oplysninger

 

Brammer Advokater er et kontorfællesskab mellem selvstændige advokater – alle tilknyttede advokater driver advokatvirksomhed under eget cvr.nr.

Vore advokater er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

Nærmere oplysninger om den enkelte advokat og dennes kontaktoplysninger fremgår under advokatens profil.

Adv. Klavs Brammer

Adv. Karin D. Svenningsen

Adv. Natalie D. Magnussen

 

Herudover sidder vi fællesskab med følgende selvstændige advokatfirmaer:

Advokatfirmaet Kock Nielsen – du kan læse mere HER

Advokatfirmaet Liselotte Fjeldgaard Andersen – du kan læse mere HER

 

Alle vore advokater  har tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning. Advokatens egen ansvarsforsikring dækker al advokatvirksomhed udøvet af den enkelte advokat, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Vore advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette
aftales med klienten.

Alle vore advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes
på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af en af vore advokater og/eller utilfredshed med en af vor advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til

Advokatnævnet

Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98

www.advokatnaevnet.dk

Opgaven
I de advokatetiske regler, § 15, er indeholdt reglerne om opdrags- og prisoplysninger i forbrugerforhold – typisk private klienter.

Af disse regler fremgår det, at når klienten er forbruger skal advokaten, i forbindelse med indgåelsen af aftale om bistand, af egen drift og på klar og entydig måde, skriftligt og direkte til klienten/forbrugeren, oplyse denne om de vigtigste elementer i den påregnede bistand. Hvis advokaten på forhånd har fastsat et bestemt salær, skal størrelsen af dette salær oplyses.

Såfremt det ikke er muligt på forhånd at beregne salærets størrelse skal advokaten, i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand, skriftligt og direkte til klienten, enten angive den måde, hvorpå salæret vil blive beregnet eller give et begrundet overslag. Desuden skal advokaten oplyse om forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige.

Såfremt det samlede salær forventes at overstige et eventuelt afgivet overslag, skal klienten orienteres herom, så tidligt som muligt, skriftligt og direkte.

Indgås der aftale om yderligere bistand, finder de førnævnte regler tilsvarende anvendelse.

Salær
Når der beregnes salær, sker det normalt med udgangspunkt i medgået tid, men også elementer som graden af specialviden, der har været nødvendig til opgavens løsning, erfaring, de involverede værdier og det opnåede resultat har betydning for salærets størrelse.
Det følger af Retsplejelovens § 126, stk. 2, at en advokat ikke må kræve højere salær for sit arbejde, end hvad der anses for rimeligt. Det samme gælder for a´conto salær, og en eventuel tvist om salærets størrelse kan indbringes for kredsbestyrelsen.

Salær i straffesager
I straffesager sker der beskikkelse, hvilket betyder at sagens omkostninger, herunder salæret til advokaten, foreløbigt betales af det offentlige. Såfremt man kendes skyldig, vil Statskassen/det offentlige opkræve enten hele eller dele af sagens omkostninger, herunder det fulde salær der er udbetalt til advokaten, hos den dømte. Det er muligt at indgå en afdragsordning med det offentlige.

Ved indledningen af en straffesag er det som udgangspunkt ikke muligt, at anslå det samlede salærs størrelse. Dette afhænger af flere faktorer.
Retten fastsætter salæret efter en af advokaten udarbejdet tidsopgørelse og under anvendelse af de af Landsretten/Byretten fastsatte takster, og som er ens for alle forsvarsadvokater. Statskassen, ved Politiet, udbetaler herefter salæret til Advokaten.

Det bemærkes, at der i domsmandsager, nævningesager og sager hvor der kan ske varetægtsfængsling stilles krav om forsvarsadvokat, denne tildeles af retten men det er naturligvis muligt selv at anmode om hvilken advokat man ønsker beskikket. Det er således ikke et valg om man skal have en forsvarsadvokat og deraf følgende omkostninger, men derimod vigtigt at sørge for man får en kompetent og dedikeret forsvarsadvokat for de mulige omkostninger man risikerer at blive pålagt.I det omfang sagen behandles udenfor København eller man som arrestant er fængslet udenfor København, vil der påløbe yderligere omkostninger for transport, herunder transporttid som pt. er kr. 880 i timen samt kørselsgodtgørelse, der pt. udgør kr. 3,56 kr./km.

Til slut kan det anføres, at det af de advokatetiske regler følger, at advokaten skal give oplysning om alle de omkostninger, som er forbundet med den tjenesteydelse advokaten leverer. Er salæret kendt skal dette oplyses, alternativt hvordan beløbet vil blive beregnet. I forbrugersager skal salæret oplyses inklusive moms.

Interessekonflikter
Vi har i kontorfællesskabet etableret interne retningslinier i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom. Disse skal sikre at vi undgår interessekonflikter, det vil sige at vi kommer til at repræsentere klienter med modsatrettede interesser.

Såfremt en interessekonflikt måtte opstå, henviser vi klienten eller klienterne til en anden advokat.

Tavshedspligt
Alle oplysninger som vore advokater modtager i forbindelse med en opgave behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter. Denne tavshedspligt følger af de advokatetiske regler.

Opbevaring af sagsakter
Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med sagens afslutning. De enkelte advokatfirmaer opbevarer sagsakter i mindst fem år fra sagens afslutning.

Klientkonto
Vore advokater har oprettet separat klientkonto. For nærmere oplysninger herom henvises til den enkelte advokats profil.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

De advokatetiske regler
Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om a) tavshedspligt, som pålægger advokater og deres medarbejdere fortrolighed i forhold til oplysninger modtaget gennem deres arbejde og b) interessekonflikter, der er situationer, hvor advokaten ikke kan rådgive en klient uden at komme i konflikt med andre interesser. Der kan findes yderligere oplysninger om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

Forbud mod insiderhandel
Alle medarbejdere hos os er pålagt regler, som opfylder de krav, der stilles i lov om værdipapirhandel om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Forbyggende foranstaltninger mod hvidvask
Vi er desuden underlagt lov om forbyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og cpr-nr. eller cvr-nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter os desuden til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan vi også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk kriminalitet eller Advokatsamfundet.